2
6
5
4
3

Academic Board School of Business

Chairman of Committee: Li Jie

Associate Chairman of Committee: Zhao Xianzhou

Committee: Wang Fei,   Liu Dongmei,   Zhang Yanbing,   Tian Lin,

                    Li Guoying,  Wang Yanpeng,  Xu Zhengwang

Secretary: Xu Zhengwang (Part-time)